สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

โดย งานประชาสัมพันธ์

วิสัยทัศน์
     “เครือข่ายบริการสุขภาพได้มาตรฐาน เป็นองค์การแห่งความสุข ”
ค่านิยม
     “มุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม ”
พันธกิจ
     1.กำหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย การดำเนินงานการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ
     2.สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพทุกแห่ง
     3.สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพและการทำงานเป็นทีมอย่างต่อเนื่อง
     4..พัฒนาบริการสุขภาพเชิงรุกให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
     5.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพ
     6.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
     1. ผู้รับบริการและชุมชน ปลอดภัยและสามารถดูแลตนเอง
     2. ผู้ให้บริการ เก่ง ดี และมีความสุข
     3. เครือข่ายบริการสุขภาพมีคุณภาพได้มาตรฐาน
นโยบายการพัฒนา
     1. ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ตามกลุ่มวัย และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
     2. พัฒนาระบบบริการเป็นเลิศ
     3. พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
     4. ระบบบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล

หมอพร้อม
หมอชนะ