สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด
หมอพร้อม
หมอชนะ